isystemy.cz

Profil

O atestačním středisku

Zprávy

Vydané atesty

Atestační postupy

Prohlášení o shodě

Nabídka služeb

Obchodní podmínky

Kontakt

Mimo provádění atestací ISVS nabízíme i podporu při přípravě na atestace dokumentace dlouhodobého řízení ISVS a referenčních rozhraní ISVS a jejích podkladů v rámci smlouvy o provedení atestace nebo samostatně, v rámci jiné smlouvy.

Nabízíme pro úřady a jejich správce ISVS i zpracování dokumentace ISVS a podkladů k referenčním rozhraním včetně zápisů informací o ISVS v příslušných centrálních IS k ISVS v rámci jiné smlouvy.

Pro dodavatele ICT, odběratele nebo veřejnou správu nabízíme i další služby, zejména

podporu při přípravě dokumentace IS a posouzení její shody s vyhláškami MV ČR
k vystavení Prohlášení o shodě,

podporu při přípravě referenčních rozhraní ISVS včetně jejich podkladů a posouzení jejich shody s vyhláškami MV ČR k vystavení Prohlášení o shodě,

podporu při zavedení dobré praxe při tvorbě, údržbě, implementaci a provozu IS, vedení dokumentací k IS a zajištění souvisejících služeb včetně zajištění informací pro marketing,

posouzení shody IS s platnou legislativou ČR, norami ČSN ISO/IEC a požadavky EU a NATO,

podpora při zavedení a údržbě procesního a projektového řízení s úsporou nákladů na řízení,

optimalizaci procesů řízení zejména optimalizaci procesů životního cyklu IS s cílem snížení nákladů a rizik řízení,

analýzy rizik procesů řízení pro vrcholové manažery úřadů nebo společností,

aplikace metodiky COBIT,

zavedení dynamického řízení procesů úřadu nebo organizace s využitím vlastní metodiky „Iterační postup řízení procesů v prostředí častých změn“ s minimalizací nákladů na zavedení bezpečného řízení a se zavedením dobré praxe ve vazbě na povinnosti podle platné legislativy,

podporu při výběrových řízeních a veřejných zakázkách na nákup IS, služeb a dokumentace,

podporu při zajištění a řízení informační bezpečnosti, bezpečnosti a jakosti IS, např. zavedení a údržba systému řízení včetně přípravy a údržby Informační koncepce, Bezpečnostní politiky a Bezpečnostních směrnic k IS nebo návrhy metrik, charakteristik jakosti IS, dokumentace IS a služeb k IS, a způsobů jejich měření a hodnocení,

audity informační bezpečnosti IS, bezpečnosti a jakosti produktů ICT včetně služeb,

služby soudního znalce, prováděné znalcem jmenovaným Krajským soudem Brno pro obor ekonomika a kybernetika, odvětví výpočetní technika, které zahrnují

 

oceňování produktů IS, ISVS, dokumentace, projektů,  databází nebo obchodních příležitostí souvisejících s vyřazením majetku, s nepeněžním vkladem při zakládání nebo slučování společností, s rozdělením majetku při dělení nebo prodejích podniků apod.,

posouzení vad a škod IS a ISVS např. vzniklých z nesouladu IS s ustanoveními platné legislativy, při provozu IS z nedodržení pokynů dodavatele k užívání nebo z nefunkčností IS,

posouzení porušení autorských práv k softwarovým produktům včetně portálů a webových stránek.

Znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí a je evidován v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.

© ADA, s. r. o. 2002 – 2008    Aktualizováno 24. 12. 2008