isystemy.cz

Profil

O atestačním středisku

Zprávy

Vydané atesty

Atestační postupy

Prohlášení o shodě

Nabídka služeb

Obchodní podmínky

Kontakt

ADA, s. r. o., působí v ČR i v zahraničí již více než 15 let jako poradenská a konzultační společnost v oblasti informačně komunikačních technologií (ICT).

Od svého založení v roce 1992 se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro dodavatele ICT, odběratele a veřejnou správu.

Společnost ADA je atestační středisko se sídlem v Brně, pověřené již podruhé k výkonu atestací informačních systémů (IS) na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS). V oblasti certifikací má společnost zkušenosti od roku 2001, kdy získala pověření k výkonu atestací poprvé. Smyslem certifikací je pomoci orgánům veřejné správy a jejich dodavatelům zajistit bezpečný software, dokumentaci a služby.

Společnost rovněž poskytuje podporu při přípravě na atestace, zejména k obsahu a struktuře dokumentace dlouhodobého řízení informačních systémů a k referenčním rozhraním IS. Těchto služeb mohou využít jak orgány veřejné správy, tak dodavatelé ICT.

ADA podporuje žadatele při zpracování informační koncepce, provozní dokumentace k IS, bezpečnostní politiky a bezpečnostních směrnic k provozovaným IS v návaznosti na konkrétní podmínky nasazení v ISVS. Rovněž poskytuje podporu k realizaci vazeb IS na jiné ISVS, zejména při zpracování podkladů a zápisu údajů o konkrétním IS v IS o ISVS a v IS o ISDP, povinných ze zákona č. 365/2000 Sb. a navazujících vyhlášek.

Experti společnost ADA s certifikací NBÚ poskytují komplexní služby zaměřené zejména na

posouzení shody IS s platnou legislativou ČR, normami ČSN ISO/IEC a požadavky EU a NATO,

audity informační bezpečnosti IS,

audity jakosti a bezpečnosti IS a služeb,

podporu při zavedení a údržbě procesního a projektového řízení s úsporou nákladů na řízení,

optimalizaci řízení zejména procesů životního cyklu IS,

analýzy rizik procesů nebo audity procesů,

aplikace metodiky COBIT v podmínkách častých změn

podporu při výběrových řízeních a veřejných zakázkách při nákupu ICT a služeb,

podporu při zavedení dobré praxe při plánování, tvorbě, údržbě, implementaci a provozu IS, dokumentace IS a služeb včetně zajištění informací pro marketing,

služby soudního znalce při oceňování IS, projektů a databází, při porušení autorských práv a posuzování vad IS.

Posouzení shody produktu s technickými požadavky legislativy a norem nebo požadavky odběratelů je určeno především pro dodavatele produktů, kteří prohlášením o shodě garantují splnění požadovaných nebo předpokládaných požadavků u svých produktů.

Přehled o provedených posouzeních shody IS, dokumentace a služeb s technickými požadavky získáte v sekci Prohlášení o shodě.

Různými typy auditů IS a procesy řízení se společnost zabývá od roku 1993 na základě zahraničních zkušeností.

Více o nabízených službách společnosti najdete v sekci Nabídka služeb.

Vyškolení experti a konzultanti společnosti ADA zajistí přípravu

dokumentace IS a ISVS potřebné při atestaci shody dlouhodobého řízení ISVS s vyhláškou č. 529/2006 Sb.,

referenčních rozhraní ISVS a jejich podkladů na atestaci způsobilosti referenčního rozhraní k realizaci vazeb, zejména k prokázání souladu s vyhláškou č. 53/2007 Sb.

V sekci O atestačním středisku získáte podrobnější informace o atestačním středisku ADA.

V sekci Atestační postupy jsou zveřejněny postupy střediska při provádění atestací a při přípravě na atestace.

V sekci Zprávy získáte informace k nejčastěji pokládaným otázkám.

Základní informace o obchodních podmínkách společnosti získáte v sekci Obchodní podmínky. Pro sjednání konkrétních podmínek se obraťte na kontaktní osoby společnosti.

Společnost ADA i atestační středisko ADA si stanovily za cíl poskytovat odborné služby na evropské úrovni se znalostí českého prostředí. Ceny našich služeb jsou stanoveny podle současné české cenové úrovně v oboru.

Své zákazníky má společnost mezi českými i zahraničními firmami, v bankovním, obchodním i průmyslovém sektoru a ve veřejné správě všech stupňů.

Reference k našim službám můžete získat v sekci Vydané atesty a v sekci Prohlášení o shodě. Další reference k našim komplexním nebo speciálním službám si vyžádejte u našich pracovníků, kteří zašlou podrobnější informace na základě Vašeho upřesnění požadavků na dodávky našich služeb a Vašich konkrétních podmínek.

V sekci Kontakt získáte spojení na společnost ADA.

Nabízíme Vám naše komplexní služby a dlouhodobou spolupráci.

RNDr. Milada Ptáčková, jednatel

© ADA, s. r. o. 2002 – 2008    Aktualizováno 24. 12. 2008